Atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašumiem šogad var mainīties kadastrālā vērtība

aver nekustamo ipasumu agentura article kadastralas vertibas izmainas

Neskatoties uz to, ka valdība līdz 2025. gadam lēma iesaldēt līdzšinējās kadastrālās vērtības, atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašumiem var būt izmaiņas vērtībā, no kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, informē Valsts zemes dienests (VZD).

Šis pieaugums attiecas uz 7% no visām lauksaimniecības zemes vienībām, kurām jāpiemēro speciālā vērtība, un tas saistīts ar faktu, ka valdība 2016. gadā ieviesa speciālo kadastrālo vērtību sistēmu lauksaimniecības zemēm, kuru patība ir lielāka par trīs hektāriem. Speciālā vērtība tika noteikta līdz 2025. gadam, un tās pieaugums ik gadu nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības.

VZD vērš uzmanību, ka līdzšinējās Īpašumu kadastrālās vērtības var būt mainījušās gadījumos, ja 2021. gadā Kadastra informācijas sistēmā tika aktualizēti nekustamo īpašumu raksturojošie dati. Piemēram, ja zemei pašvaldība mainīja lietošanas mērķi, vai zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tika precizēti apgrūtinājumi, vai pēc meža inventarizācijas tika noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi. Savukārt, ēkām vērtība var būt mainījusies, piemēram, ja tām tika mainīts lietošanas veids - dzīvojamās telpas pārveidotas par biroja telpām vai otrādi, ja tika precizēts ēkas fiziskais nolietojums, ja tika mainīti ēkas apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījās ēkas kopplatība.

Īpašumu kadastrālās vērtības saglabājušās pagājušā gada līmenī galvenokārt tāpēc, ka Saeima 2021. gadā apstiprināja grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, "iesaldējot" kadastrālās vērtības līdz 2025. gadam. Tas nozīmē, ka arī 2022. gadā kadastrālo vērtību aprēķinam tiek izmantota kadastrālo vērtību bāze, kas izstrādāta balstoties uz 2012. - 2013. gada nekustamā īpašuma tirgus darījumiem.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka jau kopš minētā Saeimas lēmuma pieņemšanas, VZD kopā ar sadarbības partneriem - nozaru un pašvaldību sabiedriskajām organizācijām - intensīvi strādā, lai izveidotu labāko iespējamo jauno kadastrālo vērtību noteikšanas modeli no 2025. gada.

"Svarīgi panākt, lai jaunais modelis faktiski būtu kā vienošanās starp valsti, pašvaldībām un iesaistītajām nozarēm, lai tas būtu ilgtspējīgs un vērsts uz tautsaimniecības attīstību," uzsver Narnicka.

Nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības 2022. gadā lielākajai daļai īpašumu saglabājas 2021. gada līmenī, tas konstatēts, VZD pārrēķinot visu īpašumu vērtības. Jaunās, pārrēķinātās kadastrālās vērtības stājušās spēkā 2022. gada 1. janvārī.