Kapitāla pieauguma nodoklis no pārdotā īpašuma ienākuma

aver nekustamo ipasumu agentura article kapitala pieaugums

Gūstot ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas, var būt jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja uz darījumu neattiecas liekā paredzētās nodokļa atbrīvojuma situācijas. Nodoklis nav mazs – 20% jeb piektā daļa no ienākuma, ko nosaka no šī īpašumu pārdošanas cenas, atņemot tā iegādes vērtību.

KAD NODOKLIS NAV JĀMAKSĀ?

Ja pārdod nekustamo īpašumu, kas atbilst vismaz vienam no likuma 9. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem, tad ienākums nav apliekams ar nodokli. 

Tas ir gadījumos, kad:

  • Nekustamais īpašums personas īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas (minētajā 60 mēnešu periodā), lūdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai, ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta, kā maksātāja papildu adrese);
  • Nekustamais īpašums personas īpašumā ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus, līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai, ir bijis fiziskās personas vienīgais nekustamais īpašums;
  • Nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā, kā fiziskās personas vienīgais nekustamais īpašums un ienākums no šā nekustamā īpašuma atsavināšanas no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

KĀ TIEK RĒĶINĀTI 12 MĒNEŠU DEKLĀRĒŠANĀS MĒNEŠI UN CITI TERMIŅI?

Nosakot tiesības uz nodokļa atbrīvojumu gadījumos, kuros ir vērtējami termiņi, kritērijs par īpašuma piederību ir konkretizēts ar norādi uz Zemesgrāmatu. Tieši tādēļ svarīgs priekšnoteikums, lai izpildītu, piemēram, nosacījumu par 60 mēnešu periodu, kopš nekustamais īpašums ir iereģistrēts Zemesgrāmatā, un ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas būtu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neatliekamas, ir savlaicīga nekustamā ierakstīšana Zemesgrāmatā.

Vēl viens kritērijs ir deklarēšanās fakts. Neņemot vērā vai personai ir vairāki īpašumu, pārdodot to, kurš īpašumā ir bijis vismaz piecus gadus un tajā noteiktu laiku ir deklarēta dzīvesvieta, ienākumu nodoklis no īpašuma pārdošanas nav jāmaksā. Deklarēšanās 12 mēneši var būt jebkurā periodā šo piecu gadu laikā.

VAI IR IESPĒJAMS SAMAZINĀT NODOKLI?

20 % nodoklis ir jāmaksā no starpības, kas veidojas starp īpašuma pārdošanas cenu un tā iegādes vērtību, nevis no visas iegūtās summas.

Iegādes vērtību samazina arī ieguldījumi laikā, kad īpašums piederējis, piemēram, privātmājai ierīkots ūdens urbums, nomainīts jumts utt., tomēr šiem izdevumiem jābūt pamatotiem ar maksājumu dokumentiem. 

Apliekamo ienākumu var samazināt, iekļaujot iegādes vērtībā arī izdevumus, kas saistīti ar tā iegūšanu:

Valsts nodevu par darījuma noformēšanu, valsts nodevu lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta, vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodevumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā, komisijas naudu un citus līdzīgus izdevumus.

NĪ iegādes vērtībā tiek iekļauti arī procentu maksājumi par kredītu, ja tāds ņemts konkrētā īpašuma iegādei un, ja dokumentāri paliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un konkrētā nekustamā īpašuma iegādes saistību. 

DK – KAPITĀLA PIEAUGUMA DEKLARĀCIJA

Ja no īpašuma pārdošanas veidojas apliekams ienākums, tas ir jādeklarē un jāsamaksā nodoklis 20% apmērā.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra:

  • Ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 eiro, deklarāciju par gūto ienākumu no kapitāla iesniedz VID vienreiz ceturksnī, līdz esošā mēneša 15. datumam. Aprēķinātā nodokļa summu vienotajā nodokļu kontā iemaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla;
  • Ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro, deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15. janvārim. Aprēķinātā nodokļu summu vienotajā nodokļu kontā iemaksā līdz 23. janvārim. 

NESAMAKSĀTU NODOKĻU GADĪJUMS

Ja persona, kurai obligāti bija nepieciešams iesniegt DK deklarāciju, to nav izdarījusi, tad VID lūgs to izdarīt, nosūtot brīdinājumu par nodokļu saistību izpildi un termiņu, līdz kuram datumam iesniegts DK deklarāciju.

Par noteiktajā termiņā budžetā neiemaksāto nodokļa summu (pamatparāds) tiek aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05% apmērā, par katru nokavēto nodokļa samaksas dienu.

 

Informācijas avoti:

https://www.vid.gov.lv/lv/pardodot-nekustamo-ipasumu-var-jamaksa-nodoklis

https://lvportals.lv/skaidrojumi/332458-kapitala-pieauguma-nodoklis-no-pardota-ipasuma-ienakuma-2021

https://www.la.lv/kad-var-nemaksat-nodokli-pardodot-ipasumu