No 2022. gada tiek atvērti Valsts zemes dienesta dati

aver nekustamo ipasumu agentura article vzd budzets v2

Apstiprinot 2022. gada gada budžetu Saeimā, Valsts zemes dienestam (VZD) ir piešķirts papildus finansējums, lai sabiedrībai nākamajā gadā atvērtu datus no četriem dažādiem reģistriem. Dati sabiedrībai būs pieejami bez maksas.

Saņemot piešķirto finansējumu, VZD būs iespēja veikt datu atvēršanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka, piešķirot finansējumu datu atvēršanai, ir sperts liels solis pretī atvērtākai un digitāli pieejamākai valsts pārvaldei. V. Narnicka skaidro:

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai iedzīvotāji un uzņēmumi sev nepieciešamos datus par nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi, administratīvo teritoriju, adresi, apgrūtināto teritoriju, kā arī augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju saņem operatīvi, bez birokrātiskām procedūrām. Tas ir svarīgi gan no ērtības aspekta, gan arī respektējot to, ka dažādu procesu virzīšanai nereti būtisks ir ātrums – it paši tas attiecas uz uzņēmējdarbību

Atvērtie dati bez maksas ikvienam interesentam būs pieejami Latvijas Atvērto datu portālā un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā. Līdz ar datu atvēršanu tiks veiktas izmaiņas arī portālā Kadastrs.lv, nodrošinot plašākas iespējas bezmaksas datu pieejamībai.

Datu atvēršana nozīmē ne tikai iespēju attīstīties jauniem pakalpojumiem un IKT produktiem, bet tas arī palīdzēs gudrāk pārvaldīt nekustamos īpašumus un veikt padziļinātus, uz valsts datiem balstītus pētījumus par Latvijas teritoriju, zemi un būvēm. Tāpat tas pozitīvi ietekmēs esošo VZD informācijas sistēmu datu kvalitāti, jo līdz ar iespēju datiem piekļūt un tos brīvi izmantot, datu saņēmējam būs iespēja ērti ziņot par iespējamām neatbilstībām datos. Tādējādi ar sabiedrības iesaisti, VZD informācijas sistēmās tiks uzlabota arī datu kvalitāte un aktualitāte. 

Atvērto datu veidā tiks publicēti vispārpieejami aktuālie dati no VZD uzturētajām informācijas sistēmām. Lai neapdraudētu nacionālo drošību un nodrošinātu personu tiesību īstenošanu, netiks atvērti tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju – piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieka dati, dati par valstiski svarīgiem objektiem un citi dati, kuri pieejami tikai identificētām personām.

Jau šobrīd VZD par datu atvēršanu un ar to saistītajiem jautājumiem diskutē ar nozari – profesionāļu organizācijām, lielākajiem klientiem, valsts un pašvaldības iestādēm, lai rastu labākos risinājumus datu atvēršanai un turpmākai sadarbībai.