Rīgā ievieš jaunus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

aver nekustamo ipasumu agentura article jauni ni nodoklu atvieglojumi

Rīgas dome atbalstīja jaunu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtību galvaspilsētā, ar kuru tiks ieviestas jaunas atvieglojumu kategorijas, kā arī tiks paplašināts īpašumu loks un iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus.

Kā informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde, noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās atvieglojumu kategorijas, kā arī ieviestas piecas jaunas atvieglojumu kategorijas.

Piemēram, 70% nodokļa atvieglojumu varēs saņemt persona par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka.

Personai par jaunuzceltām individuālām dzīvojamajām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas, paredzēta 90% nodokļu atlaide.

Personai par ēkām, kas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem, paredzēta 50% atlaide.

Personai, kura atzīta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā, paredzēta 50% atlaide.

Savukārt personai par nekustamo īpašumu, ko pakalpojumu sniegšanai izmanto organizācija, kurai noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem, būs tiesības saņemt 90% atlaidi.

Tiks paplašinātas iespējas piemērot atvieglojumus tiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas dzīvo komunālajos dzīvokļos. Tiks paplašināts to nekustamo īpašumu loks, par kuriem var saņemt nodokļa atvieglojumus, ja konkrētais īpašums tiek izmantots sabiedriskā labuma organizācijas mērķu sasniegšanai, kā arī samazinātas iespējas manipulēt ar NĪN atvieglojumiem.

Vienlaikus tiks mainīta pieteikšanās kārtība šo atvieglojumu saņemšanai, kā arī ieviesta atskaitīšanās sistēma par konkrētā īpašuma reālo izmantošanu taksācijas gadā.

Tiks ieviests jauns priekšnoteikums atvieglojumu saņemšanai - līdz taksācijas gada 1. janvārim nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim ir jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai piekritušam saziņai ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību un vienam no minētajiem elektroniskās saziņas kanāliem ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

Šī prasība netiek attiecināta uz trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, pensionāriem, invalīdiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem.

Tiks saglabāti arī jau pašlaik noteiktie atvieglojumi - maznodrošinātajiem, pensionāriem, iedzīvotājiem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, ēkām ar siltinātām fasādēm, par Rīgā esošo nekustamo īpašumu tiks piešķirti nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā.

Kā atgādina Rīgas dome, atsevišķām NĪN maksātāju kategorijām, maznodrošinātajiem, pensionāriem, iedzīvotājiem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, ēkām ar siltinātām fasādēm, par Rīgā esošo nekustamo īpašumu tiek piešķirti nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā.