Uzņēmuma privātuma politika

"AVER Brokerage" SIA UZŅĒMUMA PRIVĀTUMA POLITIKA

Informācija par personas datu apstrādi:

"AVER Brokerage" SIA, vienotais reģistrācijas Nr.: 40203213162, juridiskā adrese: Rīga, Hamburgas iela 4 - 7, LV-1014, turpmāk – ”Starpnieks”, apstrādā fizisko un juridisko personu datus. 

AVER Brokerage vāktie un izmantotie personas dati

Tiklīdz „AVER Brokerage“ SIA nosūta ziņu, „AVER Brokerage“ SIA var vākt statistikas datus par to, ko saņēmējs darāt ar šo ziņu, proti, vai atver šo ziņu, nospiež uz saitēm, kādu ierīci saņēmējs izmanto un kādas ir tās tehniskās īpašības. To „AVER Brokerage” SIA dara, sekojot saglabātajai informācijai par mājas lapas apmeklētāja piekļuvi „AVER Brokerage” SIA tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja apmeklētājs ir piekritis). 

Kad apmeklētājs abonē „AVER Brokerage” SIA ziņas tīmekļa vietnē, „AVER Brokerage” SIA izmanto apmeklētāja datus uz tā piekrišanas pamata.

Kad apmeklētājs aizpilda pieteikuma formu nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai.

Kad apmeklētājs aizpilda pieteikuma formu nekustamā īpašuma pārdošanai.

Citos gadījumos, kad datu subjekts brīvprātīgi iedod kontaktinformāciju „AVER Brokerage“ SIA var nosūtīt mārketinga ziņas, lai „AVER Brokerage“ SIA varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar datu subjektu vai tā pārstāvētajām sabiedrībām. „AVER Brokerage” SIA seko līdzi ziņu efektivitātes statistikai, lai uzlabotu saziņas veidu.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par saglabātajām sīkdatnēm vai automātiski vākto informāciju, kad apmeklētājs apmeklē „AVER Brokerage“ SIA tīmekļa vietni, skatīt „AVER Brokerage“ SIA tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.

Informācija mūsu klientiem - fiziskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus

Starpnieks apstrādā datu subjektu personas datus komerciālā nolūkā ar mērķi parakstīt un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis. 

Klienta personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja klients neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

Iegūtie personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, nepieciešams sazināties rakstot uz ē-pastu: [email protected]. Tāpat datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Datu subjekta personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām.  Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Starpnieks ievēros likuma prasības. 

Cik ilgi „AVER Brokerage” SIA uzglabā datus?

Klientu kontaktinformācija un informācija par klienta uzņēmumu vai nodarbošanos tiks glabāta un apstrādāta mārketinga nolūkā, kamēr klients vai tā pārstāvētā organizācija izmanto „AVER Brokerage“ SIA  kā nekukstamo īpašumu pakalpojumu sniedzēju vai ilgāk, ja klients ir devis piekrišanu komerciāla rakstura informācijas saņemšanai. „AVER Brokerage“ SIA dzēš personu datus, kuri nav nepieciešami leģitīmās intereses vai līgumisko saistību turpmākai izpildei.

Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz datu subjekts atsauc savu piekrišanu atkarībā no situācijas vai atsakāties no „AVER Brokerage“ SIA jaunāko ziņu abonēšanas, bet ne ilgāk kā 2 gadus pēc datu subjekta pēdējās darbības ar „AVER Brokerage“ SIA jaunākajām ziņām.

Datu subjekta tiesības un kā tās izmantot 

Sazinoties ar „AVER Brokerage” SIA pa e-pastu [email protected], datu subjekts varat īstenot tiesības:

  • pieprasīt piekļūt saviem personas datiem;
  • pieprasīt labot savus personas datus;
  • pieprasīt dzēst savus personas datus;
  • atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 

Ja personas dati tiek dzēsti pēc datu subjekta lūguma, „AVER Brokerage“ SIA saglabās tikai tādas informāciju, kas ir nepieciešama, lai aizsargātu ‚AVER Brokerage“ SIA vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu un normatīvo aktu prasības, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko datu subjekts noslēdzis ar „AVER Brokerage“ SIA.

 

Informācija klientiem - juridiskajām personām, kuras saņem AVER Brokerage pakalpojumus

Lai saņemtu pakalpojumus, iesniedzat informāciju par sevi un/vai par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūgums, informēt iepriekšminētās personas par to personas datu apstrādes faktu un iepazīstināt ar šo UZŅĒMUMA PRIVĀTUMA POLITIKU.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja datu subjekts neiesniedz personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazināties, rakstot uz “AVER Brokerage” SIA e-pastu: [email protected].

Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformācija:  http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

 

Informācija klientiem, kas sazinās ar AVER Brokerage nekustamā īpašuma apskatei 

Starpnieks apstrādās klienta personas datus šādiem nolūkiem:

  • Lai atbildētu uz klienta jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati;
  • Līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku – lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu;
  • Ar klienta piekrišanu – lai nosūtītu klientam informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar klientu pa tālruni, lai piedāvātu klientam šādu nekustamo īpašumu apskati.

Klienta personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz mūsu leģitīmo interešu pamata, un mūsu leģitīmā interese ir pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka veicam savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja klients nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka apskate ir veikta.

Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, Klienta personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un Jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja klients tos nesniedz, mēs ar klientu nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

Savu piekrišanu klients var atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Klienta personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei. Ja klients sniedz piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad klienta personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad tas atsauks savu piekrišanu. Atsaucot savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies klientu nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

Klienta personas dati var tikt nodoti Starpnieka nekustamo īpašumu aģentiem, kā arī citām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvežiem, mārketinga pakalpojumu aģentūrām.

Starpnieks ir datu pārzinis un atbild par klienta personas datu apstrādi. Ja klients vēlas piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, vai arī klientam ir jautājumi par datu apstrādi, tas var sazināties ar mums, rakstot uz [email protected]. Ja klients uzskata, ka rīcība ar tā personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām,  klients var iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši klienta pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Mārketinga privātums

Klientiem un visiem interesentiem, kuri vēlas saņemt „AVER Brokerage“ SIA ziņojumus pa e-pastu, „AVER Brokerage“ SIA sūta svarīgas un savlaicīgas jaunākās ziņas, objektu piedāvājumus, juridiska rakstura informāciju, ielūgumus uz pasākumiem un citu informāciju. Šajā procesā „AVER Brokerage” SIA ievēro privātuma politiku, kura ir sagatavota klienta privātuma interešu aizsardzībai.

Šī politika nosaka datus, kādus „AVER Brokerage” SIA vāc par klientiem mārketinga saziņas nolūkā, kā „AVER Brokerage” SIA tos izmanto un kam uzņēmums atklāj šos datus.