Uzņēmuma privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Lūdzam iepazīties ar zemāk norādīto informāciju par to, kā mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVER Brokerage”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203213162, juridiskā adrese Rīga, Lāčplēša iela 62 - 25, LV-1011), turpmāk – ”Starpnieks”, apstrādājam fizisko un juridisko personu datus. 

AVER Brokerage vāktie un izmantotie personas dati 

Tiklīdz AVER Brokerage nosūta ziņu, AVER Brokerage var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To AVER Brokerage dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi AVER Brokerage tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja Jūs piekrītat). 

Kad Jūs abonējat AVER Brokerage ziņas tīmekļa vietnē, AVER Brokerage izmanto Jūsu datus uz Jūsu piekrišanas pamata.

Citos gadījumos, kad Jūs brīvprātīgi iedodat uzņēmuma kontaktinformāciju AVER Brokerage, AVER Brokerage var nosūtīt Jums mārketinga ziņas, lai AVER Brokerage varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar Jums vai Jūsu pārstāvētajām sabiedrībām. AVER Brokerage seko līdzi ziņu efektivitātes statistikai, lai uzlabotu saziņas veidu.

Lai uzzinātu vairāk informācijas par saglabātajām sīkdatnēm vai automātiski vākto informāciju, kad Jūs apmeklējat AVER Brokerage tīmekļa vietni, lūdzam skatīt AVER Brokerage tīmekļa vietnes privātuma politiku.

 

Informācija mūsu klientiem - fiziskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus

Starpnieks apstrādā Jūsu personas datus nolūkā noslēgt ar Jums un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis. 

Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

Jūsu personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jums ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām.  Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Starpnieks ievēros likuma prasības. 

Jūs varat piekļūt saviem datiem

Jūsu personas datus var atklāt:

AVER Brokerage darbiniekiem un juristiem AVER Brokerage birojos Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kuri sazinās ar Jums un kuri ir atbildīgi par mārketingu.

Trešajām personām, kas sniedz AVER Brokerage pakalpojumus, ieskaitot mārketinga kompānijas, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus, audita uzņēmumus un citus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai vadītu mūsu mārketinga saziņu.

Cik ilgi AVER Brokerage uzglabā datus?

Jūsu kontaktinformācija un informācija par Jūsu uzņēmumu vai nodarbošanos tiks glabāta un apstrādāta mārketinga nolūkā, kamēr Jūs vai Jūsu pārstāvētā organizācija izmanto AVER Brokerage  kā nekukstamo īpašumu pakalpojumu sniedzēju. Tomēr AVER Brokerage pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai novecojušie personas dati tiek atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti.

Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu atkarībā no situācijas vai atsakāties no AVER Brokerage jaunāko ziņu abonēšanas, bet ne ilgāk kā 2 gadus pēc Jūsu pēdējās darbības ar AVER Brokerage jaunākajām ziņām.

Jūsu tiesības un kā tās izmantot 

Sazinoties ar AVER Brokerage pa e-pastu info@balsir.com, Jūs varat īstenot tiesības:

  • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
  • pieprasīt dzēst Jūsu personas datus;
  • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem. 

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, AVER Brokerage saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu AVER Brokerage vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu un normatīvo aktu prasības, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar AVER Brokerage.

 

Informācija mūsu klientiem - juridiskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus

Lai saņemtu no mums pakalpojumus, Jūs iesniedzat informāciju par sevi un/ vai par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, informējiet iepriekšminētās personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja Jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu.

Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem.

Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, ar mums var sazināties, rakstot uz mūsu juridisko adresi.

Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Informācija interesentiem, kas sazinās ar mums nekustamā īpašuma apskatei 

Starpnieks apstrādās Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

  • Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati;
  • Līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku – lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu;
  • Ar Jūsu piekrišanu – lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar Jums pa tālruni, lai piedāvātu Jums šādu nekustamo īpašumu apskati.

Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz mūsu leģitīmo interešu pamata, un mūsu leģitīmā interese ir pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka veicam savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka apskate ir veikta.

Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, Jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un Jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja Jūs tos nesniegsiet, mēs ar Jums nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

Savu piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei. Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar jums nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem.

Jūsu personas dati var tikt nodoti Starpnieka nekustamo īpašumu aģentiem, kā arī citām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvežiem, mārketinga pakalpojumu aģentūrām.

Starpnieks ir datu pārzinis un atbild par jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, vai arī Jums ir jautājumi par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām,  Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Mārketinga privātums

Klientiem un visiem interesentiem, kuri vēlas saņemt AVER Brokerage ziņojumus pa e-pastu, AVER Brokerage sūta svarīgas un savlaicīgas jaunākās ziņas, juridiska rakstura informāciju, ielūgumus uz pasākumiem un citu informāciju. Šajā procesā AVER Brokerage ievēro privātuma politiku, kura ir sagatavota Jūsu privātuma interešu aizsardzībai.

Šī politika nosaka datus, kādus AVER Brokerage vāc par Jums mārketinga saziņas nolūkā, kā AVER Brokerage tos izmanto un kam uzņēmums atklāj šos datus.  Jūs arī uzzināsiet būtisku informāciju par Jūsu izvēles iespējām attiecībā uz Jūsu datiem un citām Jūsu tiesībām.

 

Izlasiet šo politiku un sazinieties ar AVER Brokerage, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.